ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Hranica sa bude uchádzať o Oscara

Logo_Slnko_v_sieti_resizeK hlavným aktivitám Slovenskej filmovej a televíznej akadémie - v rámci prezentácie slovenskej kinematografie na medzinárodných fórach - patrí rozhodnutie o návrhu slovenského filmu na cenu Akadémie filmových umení a vied (ďalej len „AMPAS“) v kategórii cudzojazyčný film.

Na výročnú cenu AMPAS môže byť prihlásený dlhometrážny film, ktorý mal verejnú premiéru medzi 1. októbrom 2009 a 30. septembrom 2010, bol v riadnej kinodistribúcii, prihlasujúca krajina má prevažujúci počet hlavných tvorcov a originálny jazyk filmu musí byť iný ako anglický. Film musí byť doručený do Los Angeles do 1. októbra 2010.

Členovia vyberali od 27. augusta do 13. septembra zo slovenských filmov, ktoré splnili podmienky AMPAS. Vzhľadom na nižší počet premiér v danom období - z troch filmov:
Hranica
(réžia J. Vojtek)
Legenda o lietajúcom Cypriánovi (réžia M. Čengel Solčanská)
Mongolsko – V tieni Džingischána (réžia P. Barabáš)

Do hlasovania sa zapojilo menej ako 50% členov SFTA (Akadémia má k dnešnému dňu 119 riadnych a 18 čestných členov), preto hlasovanie dnes potvrdilo Prezídium SFTA. V hlasovaní získal 60% hlasov dokumentárny film režiséra Jaroslava Vojteka Hranica, 23% hlasov získala Legenda o lietajúcom Cypriánovi a 7% aktuálna distribučná novinka dokumentárny film Mongolsko – V tieni Džingischána. 2% hlasujúcich členov nenavrhovali žiaden z možných filmov.

Informácie k filmu Hranica nájdete na adrese: http://www.hranica.sk/

x x x

ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCE
83. ceny Akadémie

pravidlo štrnásť
Špeciálne pravidlá pre cenu – Najlepší cudzojazyčný film

I. Definície
Cudzojazyčný film je definovaný ako celovečerný film vyrobený mimo Spojených štátov
amerických a s prevažne neanglickou dialógovou stopou.

II. Spôsobilosť
A. Film musí byť uverejnený (premiérovo premietaný) najprv v krajine, ktorá ho prihlasuje, a
to nie skôr ako 1. októbra 2009 a nie neskôr ako 30. septembra 2010, pričom má byť
verejne premietaný aspoň sedem po sebe nasledujúcich dní v komerčných kinách za
účelom zisku producenta a prevádzkovateľa kina. Musí byť premietaný z 35mm alebo
70mm kópie, alebo vo frekvencii 24 alebo 48 obrázkov v progressive scan Digital Cinema
formáte s minimálnym projekčným rozlíšením 2048 na 1080 pixelov, pričom zdrojový
obrázok má byť vo formáte v súlade s SMPTE 428-1-2006 D-Cinema Distribution Master
– Image Characteristics; kompresia obrázku (ak sa použije) musí byť v súlade s ISO/IEC
154444-1 (JPEG 2000), ako aj v súlade s obrazovými a zvukovými formátmi vhodnými
na premietanie v digitálnych komerčných kinách (pozri Poznámky k digitálnej kvalifikácii
a prihláseniu – v prílohe).
Zvuková stopa v typickom Digital Cinema Package (DCP) je 5.1 kanálov audio, pričom
toto je preferovaná konfigurácia zvukovej stopy. Minimum pre nie-mono konfiguráciu
zvukovej stopy je troj-kanálový a to: ľavý, stred a pravý (konfigurácie ľavá a pravá nie je
akceptovateľná v prostredí kina). Zvukové údaje musia byť naformátovane v súlade s
SMPTE 428-2-2006 D-Cinema Distribution Master – Audio Chracteristics a SMPTE 428-
3-2006 D-Cinema Distribution Master Audio Channel Mapping and Channel Labeling.
B. Film musí byť propagovaný a exploatovaný v období stanovenom v odseku A., a to takým
spôsobom, ktorý sa považuje za bežný a obvyklý pre daný priemysel. Nie je nevyhnutné,
aby bol film premietaný v USA.
C. Pred uvedením filmu v kinách nesmie dôjsť k žiadnemu vysielaniu (uvedeniu diela) v
televíznom vysielaní alebo prostredníctvom internetu.
D. Nahrávka originálnej (pôvodnej) dialógovej stopy, ako aj celý film, musí byť prevažne v
jazyku alebo jazykoch inom/iných ako je anglický jazyk. Vyžadujú sa presné anglické
titulky.
E. Krajina prihlasujúca film musí potvrdiť, že tvorivá kontrola nad predmetným filmom bola
v značnej miere (prevažne) v rukách jej občanov alebo rezidentov.
F. S konečnou platnosťou vo všetkých otázkach spôsobilosti rozhoduje Akadémia.1)
1) Všade, kde sa v tomto texte uvádza Akadémia, myslí sa tým americká Academy of Motion Picture Arts and Science.

III. Prihlásenie
A. Každá krajina bude prizvaná, aby prihlásila jej najlepší film Akadémii. Výber tohto filmu
má byť uskutočnený iba jednou organizáciou, porotou alebo výborom, ktorý musí zahŕňať
umelcov a/alebo iných tvorivých/odborných pracovníkov z odboru kinematografie.
Zoznam členov výboru, ktorý uskutoční výber, musí byť doručený Akadémii najneskôr 2.
augusta 2010.
B. Z každej krajiny bude akceptovaný iba jeden film.
C. Akadémia poskytne oficiálny prihláškový formulár príslušnému výboru pre každú krajinu
tak, aby producent vybraného filmu mohol poskytnúť úplné informácie pre daný film.
D. Oficiálny prihláškový formulár, spolu s obsadením a záverečnými titulkami (credits list),
krátkou synopsou v anglickom jazyku, životopisom a fotografiou režiséra, fotografiami,
plagátmi ako aj originálmi výstrižkov z novín a časopisov propagujúcich premietanie
filmu, musia byť doručené kancelárii Akadémie najneskôr vo štvrtok 1. októbra 2010, do
17:00 Pacifického času (PST (UTC-8) miestny čas v L.A. ďalej len „P.T.“). Možno zaslať
aj ďalšie dokumenty na dôkladnejšie zdokumentovanie prihlášky.
E. Kópie alebo digitálne kópie filmu, aby mohli byť brané do úvahy, majú byť zaslané
prostredníctvom predplatenej služby, pričom nesmú byť doručené neskôr ako vo štvrtok 1.
októbra 2010, do 17:00 P.T.
F. Kópie filmu prihlásené na cenu musia byť identické s konečnou verziou, ktorá bola v
distribúcii v krajine, ktorá film prihlasuje.
G. Krajiny, ktorých film prešiel do užšieho kola, budú požiadané, aby poskytli ďalšiu kópiu s
anglickými titulkami za účelom premietania, resp. na účely hlasovania. Túto kópiu je
potrebné doručiť Akadémii najneskôr do 20. januára 2011.
H. Poskytnuté kópie zostanú v držbe Akadémie počas celého hlasovacieho procesu.
I. „Každá cena je podmienená doručením jednej kópie každého nominovaného filmu
Akadémii na účely konečného hlasovania o cenách. Táto kópia musí byť vo formáte
a kvalite, ktorá zodpovedá uvedeniu v kinách. Pokiaľ film existuje vo viac ako jednom
formáte, tak verzia deponovaná v Akadémii bude tá, ktorá je na celuloide. Táto kópia sa
stáva majetkom Akadémie, avšak Akadémia túto kópiu nepoužije na komerčné účely.
Táto kópia bude uložená v Akadémii, a v rámci možností bude premietaná Akadémiou jej
členom pred rozdelením konečných hlasovacích lístkov.“ (pravidlá Akadémie, článok
VIII, odsek 6). Akadémia si ponechá na archívne účely jednu kópiu každého filmu, ktorý
získal nomináciu na cenu najlepší cudzojazyčný film. Ďalšie kópie filmov, ktoré získali
nomináciu, budú vrátené odosielateľovi na náklady Akadémie.

IV. Hlasovanie
A. Všetky doručené prihlásené filmy budú zhliadnuté výborom (výbormi) Akadémie pre
cudzojazyčné filmy. Po premietaní bude výbor hlasovať tajným hlasovaním tak, aby
nominoval päť cudzojazyčných filmov na túto cenu.
B. Konečné hlasovanie na cenu cudzojazyčný film bude obmedzené iba pre aktívnych členov
Akadémie, ktorí sa zúčastnili premietaní Akadémie alebo iného premietania všetkých
piatich filmov, ktoré boli nominované na cenu.
C. Na účely hlasovania v tejto kategórii nie je kvalifikovaným zhliadnutím premietanie na
DVD alebo videokazete. Takéto zhliadnutie nekvalifikuje člena Akadémie na hlasovanie v
tejto kategórii.
D. Soška Akadémie (Oscar®) bude udelená filmu a prijatá režisérom v mene všetkých
tvorcov.

V. Reklama / obmedzenia týkajúce sa publicity
Iba tie filmy, ktoré získajú nomináciu Akadémie, môžu spájať film s Akadémiou v reklamách
a iných materiáloch spojených s publicitou. Film, ktorý bude vybraný do semifinálového kola,
nemôže pri svojom marketingu a tvorbe reklamy používať označenia „finalista Akadémie“,
„film v užšom výbere Akadémie“ alebo obdobné.

VI. Spôsobilosť v iných kategóriách
A. Film, ktorý bol prihlásený na cenu najlepší cudzojazyčný film, sa môže tiež kvalifikovať v
iných kategóriách 83. cien Akadémie v prípade, že splní podmienky stanovené pravidlami
pre tieto kategórie.
B. Za účelom kvalifikovania sa v iných kategóriách musí byť film verejne premietaný z
35mm alebo 70mm filmu s plateným vstupným (vynímajúc previews) v komerčnom kine
v oblasti Los Angeles aspoň sedem po sebe nasledujúcich dní v období medzi 1. januárom
2010 a 31. decembrom 2010.
C. Film ktorý získal nomináciu Akadémie na najlepší cudzojazyčný film už nebude
spôsobilý uchádzať sa o ceny Akadémie v žiadnej kategórii v žiadnom z nasledujúcich
rokov. Prihlásené filmy, ktoré nezískajú nomináciu Akadémie, sa môžu uchádzať v iných
kategóriách v nasledujúcom roku pod podmienkou, že film bude premietaný aspoň sedem
po sebe nasledujúcich dní v oblasti Los Angeles počas príslušného kalendárneho roka.

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex