ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Filmologický zborník je súborom výnimočných príspevkov

Ilizuvneaanti resizeK záujemcom o hlbšie skúmanie kinematografie sa v týchto dňoch dostáva zborník textov Iluzívne a antiiluzívne vo filme, ktorý sa venuje tradičnej problematike filmového realizmu. Prostredníctvom príspevkov slovenských a českých filmových teoretikov skúma zobrazovanie reality v dejinách kinematografie z rôznych aspektov a odhaľuje nové možnosti vnímania filmu.

Zborník, ktorý je obrazom súčasného filmovo-kritického myslenia na Slovensku a v Čechách, vydala Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Ústavom divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). Tvorí súbor príspevkov z 18. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Krpáčove na jeseň minulého roka a venovala sa téme zobrazovania reality vo filme. „Na jednej strane tu ide o iluzívne, mimetické chápanie filmu a umenia, pri ktorom prevažuje tendencia generovať a recipovať umelecké dielo ako svet. Inak povedané, umelecké dielo má tendenciu byť ilúziou, ktorá je vnímaná ako skutočnosť, a tomuto slúžia rôzne umelecké postupy. Na druhej strane môžeme hovoriť o antiiluzívnom, antimimetickom prístupe a v tomto prípade prevažuje tendencia chápať umelecké dielo ako hru,“ hovoria v úvode zostavovatelia zborníka.

Príspevky sa venujú historickým a teoreticko-estetickým témam fikčnosti, realistickosti, parametrom rôznych iluzívnych a antiiluzívnych tendencií v dejinách kinematografie. Okrem výsostne teoretických príspevkov od filmového teoretika Martina Ciela, estetikov a filozofov Petra Michaloviča či Juraja Oniščenka, autori tému skúmajú aj na konkrétnych filmoch a publikujú prípadové štúdie. Mieru autenticity a realizmu vo vybraných česko-slovenských filmoch z obdobia normalizácie a socializmu tematizuje teoretik popkultúry Juraj Malíček, filmovej cenzúre na Slovensku po roku 1989 sa venuje filmový teoretik Martin Palúch a súčasný slovenský hraný film z hľadiska reality a telesnosti reflektuje filmová teoretička Katarína Mišíková. Až v troch príspevkoch je zastúpená tvorba českého režiséra a animátora Jana Švankmajera. Pokus o interpretáciu motívov a analýzu postupov v jeho filme Spiklenci slasti (1996) prináša filmový teoretik Michal Michalovič. Antiiluzívnosť ako základný umelecký princíp vo filme Don Šajn (1970) tohto majstra imaginácie skúma český filmový teoretik Luboš Ptáček a Švankmajerovej snímke Přežít svůj život (2010) sa venuje český filozof a prekladateľ Josef Fulka. Osobitné miesto v zborníku má príspevok českého prekladateľa a publicistu Josefa Rauvolfa, zaoberajúci sa realitou vo filmovom diele amerického spisovateľa Williama Burroughsa.

Autori zborníka sa z hľadiska zobrazenia reality venujú aj archívnym slovenským dielam Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera či Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana i ďalším témam. Jeho súčasťou sú tiež texty z osobitného panelu Ústavu divadelnej a filmovej vedy bratislavskej SAV na konferencii, ktorého hlavnou témou sa stali premeny cenzúry v československej kinematografii. V zborníku sa nachádza celkovo dvadsať jeden príspevkov slovenských a českých filmových teoretikov a filmológov a usporiadané sú v poradí, v akom zazneli na konferencii.

Zborník v yšiel na 264 stranách a za 5 eur si ho je možné zakúpiť vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk (www.klapka.sk) na Grösslingovej ul. 43 a v Kine Lumiere na Špitálskej ul. 4 v Bratislave. Na obálke zborníka je použitý záber z nakrúcania filmu Alaina Robbe-Grilleta Muž, ktorý luže (1968).

Share/Save/Bookmark