ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Audiovizuálny fond

Hodnotenie filmu podľa čitateľov
Včera začal prakticky svoju činnosť dlho očakávaný Audiovizuálny fond. Po takmer dvadsiatich rokoch od zániku štátneho monopolu v oblasti filmu nadobudol 1. januára 2009 účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Vznikla tak nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond nahradí doterajší grantový program ministerstva kultúry a výrazne rozšíri možnosti aj zdroje podpory.
Audiovizuálnemu fondu možno predkladať žiadosti od 30. novembra 2009 do 29. decembra 2009, a to v štyroch programoch. Prvý program je rozdelený na 5 podprogramov – hrané, dokumentárne, animované, školské a experimenty a detské diela. V druhom programe pôjde o podporu podujatí a prezentáciu a v treťom zasa dostane priestor edičná činnosť, výskum a vzdelávanie. Štvrtý program je zameraný na podporu rozvoja a technológií. Výška povinného spolufinancovania projektu žiadateľom pre rok 2010 vo všetkých programoch podpornej činnosti fondu je najmenej 5% z rozpočtu projektu, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky fondu.
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je doc. PhDr. Martin Šmatlák a predsedom rady sa stal Patrik Pašš, ktorí oboznámili prítomných na prvom verejnom zasadnutí s obsahovým zameraním a prioritami činnosti Audiovizuálneho fondu. Vzhľadom na to, že o fond je mimoriadny záujem, o čom svedčila aj veľká účasť na verejnej prezentácii, dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie, aby si ich vyhľadali na od dnes sprístupnených stránkach fondu.

www.avf.sk

avf@avf.skShare/Save/Bookmark